注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

四(1)班

一分耕耘一分收获

 
 
 

日志

 
 

语文S版二年级语文上册归类复习(一)  

2015-01-05 09:45:11|  分类: 课外延伸 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

二年级上册归类复习

一、读拼音,写词语

ɡuǎnɡ chǎnɡ  zhuānɡ yán   yuè qǔ    yuán dàn  běi jīnɡ  hǎo  sì

(          )  (        ) (       ) (        ) (       ) (        )

 zhònɡ duō   yí zhèn zhèn  qì chē   qiū tiān  ɡōnɡ lù   jì jié

(        )   (          ) (       ) (       ) (        ) (       )

 fēn fēn yánɡ yánɡ   pínɡ ɡuǒ    ɡuà zài   shǎn diàn   miàn bāo

(                 ) (         ) (        ) (        ) (         )

  liú dònɡ          yān  huǒ         zhōnɡ yānɡ      nán fānɡ  mínɡ zi   měi lì

(        ) (         ) (         )  (       ) (       ) (        )

lǎo  shī   shēn shǒu   yǒu shí   lǜ  sè    xiānɡ tián   xiǎo dǎo

(        ) (         ) (       ) (        ) (         ) (        )

  nín hǎo    wū  hēi     zuò  wéi   wànɡ què    huái lǐ  qǐnɡ zuò

(        ) (        ) (         ) (        ) (       ) (        )

 zhǔ yào   lǐnɡ dǎo   ɡé  mìnɡ   wànɡ jì   xīnɡ dǒu   biǎn  dɑn

(        ) (       ) (        ) (        ) (         ) (         )

 yǎn jīnɡ   cūn zhuān  zhònɡ yào   lái wǎnɡ   rú ɡuǒ   pǎo  bù

(        )  (        ) (       )  (       ) (       )  (        )

yǔ  yán    huò  zhě   xiǎo ɡǒu  zhānɡ kāi   huān yínɡ  liú  xuè

(        ) (       ) (        ) (         ) (        ) (         )

ɡān jìnɡ   ɡuā fēnɡ           liǎn sè     hú  zi    pò huài   shēn qiǎn

(       ) (       )  (        ) (        ) (        ) (         )

  pánɡ biān            ɡuān qiè   zhī shi    zuò ɡōnɡ     kě nénɡ  lìnɡ wài

(          ) (        ) (        ) (        ) (        ) (       )

zhuān mén   shì jiè   bīnɡ lěnɡ   jiānɡ hé   pò huài    jí xiǎo  

(        )  (        ) (       ) (        ) (        ) (       )

dōnɡ tiān   biàn chénɡ   pínɡ chánɡ  jiǎ yú   yǔ sǎn    dà dòu

(        )  (        )  (        )  (       ) (       ) (       )

zhí  wù   qīnɡ zhònɡ   cū  xì     ɡānɡ cái        dài  lǐnɡ    cí  yǔ

(       ) (         ) (         ) (        ) (        ) (        )

  tái tóu   xiǎo kǒnɡ   bié zhēn   sī xiǎnɡ    fēnɡ yè   yánɡ shù

(         ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        )

  yín  xìnɡ    chá shuǐ   juǎn qǐ    táo huā     ér shì     jié bái

(         ) (        ) (       ) (        ) (        )  (        )

  chén tǔ  shuǐ jīnɡ  fānɡ xiānɡ   hù xiānɡ   zán liǎ   yún cɑi

(       ) (        ) (         ) (         ) (        ) (        )

dà xiànɡ   chànɡ ɡē   qīnɡ xǐ    mián bèi    ɡuān xì   fěn chén

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        )

 xiě xìn   qí ɡuài    ɡū niɑnɡ    shù lín     jǔ qǐ      fēn fānɡ

(       ) (         ) (        ) (         ) (        ) (        )

 duì zhǎnɡ  zhǎo dào  xiǎnɡ liànɡ   jié rì    yīn yuè    yuǎn chù

(        ) (        ) (         ) (        ) (        ) (        )

yīnɡ ɡāi    yú chí     cǎo cónɡ    mǎn dì    tiào shuǐ    ān jìnɡ

(       ) (        ) (        ) (         ) (         ) (        )

xiān huā    nán hái    zěn me     ɡuó jiā    xuě huā    zhōu wéi

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (         )

  dōu shì     yú shì     yāo qiú    jiàn  lì  wànɡ  yì   tè bié

(        ) (         ) (         ) (                 ) (        )

mìnɡ lìnɡ    bìnɡ qiě   shí hòu     wànɡ  ēn  fù  yì     jiē ɡuò

(        ) (        )  (       )  (                 ) (         )

  yǎn lèi    ɡǎi zhènɡ   zhī bù     fā dāi   niàn shū  quán  bān

(         ) (         )(         ) (       ) (       ) (         )

  ná  qǐ     yóu  yú     zǐ  xì     pínɡ bǐ    huà zhǐ  hǎi lànɡ

(        ) (         ) (        ) (        ) (        ) (        )

  cái  zhǔ             děnɡ hòu            kǔ mèn         fēnɡ shōu   zǔ ɡuó    xī wànɡ

(         ) (         ) (        ) (       ) (        ) (        )

jīnɡ yà     dǎ  zhé    dú  zì    méi  huā     hēi àn   pǐn ɡé

(        ) (        ) (         ) (        ) (        ) (        )

 xiānɡ tián  lán  huā    hū  jiào   dīnɡ zhù   ɡé wài   xià tiān

(         )(         ) (        ) (         )(       ) (        )

mào qì   tú  huà      hé chuánɡ   liánɡ hǎo   shǐ jìn  xìn hào

(        ) (        ) (         ) (         )(        ) (        )

 línɡ qiǎo   zán  liǎ    ní rén    cǎi dēnɡ   zhuànɡ lì  zhàn dòu

(         ) (        ) (        ) (         ) (       ) (        )

yí zhànɡ    jǔ  zhǐ     jù rén      kě  pà      tū rán

(         ) (         ) (         ) (         ) (        )

  pán zi    jiāo liú    lì yònɡ    chuán shuō   fànɡ shè

(        ) (         ) (         )  (         ) (         )

 

 

  评论这张
 
阅读(131)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018